Przetarg nieograniczony na monitoring bociana czarnego

Więcej informacji i pliki do pobrania na stronie: http://lzdrogow.sggw.pl/?q=node/526

 

Ogłoszenie nr 85753 – 2017 z dnia 2017-05-19 r.

Rogów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 506577-N-2017
Data: 12/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny, Krajowy numer identyfikacyjny 178400100, ul. ul. Akademicka  20, 95063   Rogów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-46 874-90-31, e-mail sekretariat@lzd.sggw.pl, faks 0-46 874-90-08.
Adres strony internetowej (url): www.lzdrogow.sggw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesyłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesyłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: osobiście, pocztą , kurierem, pisemnie w języku polskim na adres:SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest: 1. Czas trwania zamówienia lub termin jego wykonania Zadania 1-2: styczeń – listopad 2019 r. Zadania 3-9: maj 2017 r. – grudzień 2018 r. Zadania 10-16: styczeń 2018 r. – grudzień 2019 r. 2. Inne informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia: 1. Monitoring stanowisk bociana czarnego: kwiecień – lipiec. 2. Aktywne poszukiwania nowych gniazd: – kontrole drzewostanów: październik – marzec, – kontrole z punktów: maj – czerwiec. 3. Pomiary siedlisk, drzew lęgowych i biocenotycznych: wrzesień – marzec. 4. Aktualizacje i/lub opracowanie projektów stref ochronnych: wrzesień – marzec. 5. Montaż opasek zabezpieczających na drzewach: wrzesień – marzec. 6. Malowanie pni drzew repelentami: maj-czerwiec.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Czas trwania zamówienia lub termin jego wykonania Zadania 1-2: styczeń – listopad 2019 r. Zadania 3-9: czerwiec 2017 r. – grudzień 2018 r. Zadania 10-16: styczeń 2018 r. – grudzień 2019 r. 2. Inne informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia: 1. Monitoring stanowisk bociana czarnego: kwiecień – lipiec. 2. Aktywne poszukiwania nowych gniazd: – kontrole drzewostanów: październik – marzec, – kontrole z punktów: maj – czerwiec. 3. Pomiary siedlisk, drzew lęgowych i biocenotycznych: wrzesień – marzec. 4. Aktualizacje i/lub opracowanie projektów stref ochronnych: wrzesień – marzec. 5. Montaż opasek zabezpieczających na drzewach: wrzesień – marzec. 6. Malowanie pni drzew repelentami: maj-czerwiec.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: dysponują lub będą dysponować osobami, które skierują do realizacji zamówienia. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 2 osobowym zespołem osób posiadających wiedzę na temat monitoringu i inwentaryzacji gatunków ptaków strefowych i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac w obszarach Natura 2000, parkach narodowych lub nadleśnictwach. Osoby wchodzące w skład zespołu: – kierownik zespołu – doświadczenie w pracach terenowych jako samodzielny wykonawca monitoringu gatunków strefowych prowadzonego przez okres co najmniej 2 lat na terenie Polski, wykształcenie wyższe; – członek zespołu – doświadczenie w pracach terenowych polegających na wyszukiwaniu gniazd i ptaków gatunków strefowych oraz na pomiarach drzew i drzewostanów; wolontariat lub praca przez co najmniej 1 rok w projekcie związanym z monitoringiem przyrodniczym; minimum średnie wykształcenie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: dysponują lub będą dysponować osobami, które skierują do realizacji zamówienia. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 2 osobowym zespołem osób posiadających wiedzę na temat monitoringu i inwentaryzacji gatunków ptaków strefowych i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac w obszarach Natura 2000, parkach narodowych lub nadleśnictwach. Osoby wchodzące w skład zespołu: – kierownik zespołu – doświadczenie w pracach terenowych jako wykonawca monitoringu gatunków strefowych prowadzonego przez okres co najmniej 2 lat, wykształcenie wyższe. Jeżeli Wykonawca będzie chciał zmienić kierownika zespołu w trakcie trwania umowy, bo ten zrezygnował z pracy, umarł, zachorował, bądź będzie miała miejsce inna sytuacja nie pozwalająca danemu kierownikowi zespołu (wskazanemu w ofercie z imienia i nazwiska) zrealizować przedmiot zamówienia, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego kolejną osobę o nie niższych kwalifikacjach, doświadczeniu; – członek zespołu – doświadczenie w pracach terenowych polegających na wyszukiwaniu gniazd i ptaków gatunków strefowych oraz na pomiarach drzew i drzewostanów; wolontariat lub praca przez co najmniej 1 rok w projekcie związanym z monitoringiem przyrodniczym; minimum średnie wykształcenie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie w pkt. 6 imienia i nazwiska kierownika zespołu,określenia jakie czynności wykonywał (monitoring /inwentaryzacja / badania), gatunek ptaków objęty zamówieniem, obszar, na którym realizowano zamówienie z uwzględnieniem daty wykonywania zamówienia – dzień/miesiąc/rok i wskazaniem podmiotu, na którego rzecz zamówienie było zrealizowane.Jeżeli Wykonawca będzie chciał zmienić kierownika zespołu w trakcie trwania umowy, bo ten zrezygnował z pracy, umarł, zachorował, bądź będzie miała miejsce inna sytuacja nie pozwalająca danemu kierownikowi zespołu (wskazanemu w ofercie z imienia i nazwiska) zrealizować przedmiot zamówienia, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego kolejną osobę o nie niższych kwalifikacjach, doświadczeniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia- znaczenie 30, samodzielna realizacja przez wykonawcę kluczowego elementy zamówienia(monitoringu stanowisk bociana – znaczenie 20, cena – 50
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – znaczenie 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia-znaczenie 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: pkt6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składana ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2017-05-22, godzina 10.00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia(przetarg nieograniczony,przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Nie Wskazać powody: Język lub języki , w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o opuszczenie do udziału w postępowaniu >polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składana ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2017-05-29, godzina 10.00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia(przetarg nieograniczony,przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Nie Wskazać powody: Język lub języki , w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o opuszczenie do udziału w postępowaniu >polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 1, pkt5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert:cena – 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia- znaczenie 30, samodzielna realizacja przez wykonawcę kluczowego elementy zamówienia(monitoringu stanowisk bociana – znaczenie 20.
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – znaczenie 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia-znaczenie 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 2, pkt5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert:cena – 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia- znaczenie 30, samodzielna realizacja przez wykonawcę kluczowego elementy zamówienia(monitoringu stanowisk bociana – znaczenie 20.
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – znaczenie 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia-znaczenie 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 3, pkt5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert:cena – 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia- znaczenie 30, samodzielna realizacja przez wykonawcę kluczowego elementy zamówienia(monitoringu stanowisk bociana – znaczenie 20.
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – znaczenie 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia-znaczenie 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 3, pkt6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin: maj 2017 – grudzień 2018 r. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: obszar wspólny LKP Lasy Mazurskie/OSOP Puszcza Piska
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Termin: czerwiec 2017 – grudzień 2018 r. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: obszar wspólny LKP Lasy Mazurskie/OSOP Puszcza Piska

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 4, pkt5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert:cena – 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia- znaczenie 30, samodzielna realizacja przez wykonawcę kluczowego elementy zamówienia(monitoringu stanowisk bociana – znaczenie 20.
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – znaczenie 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia-znaczenie 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 4, pkt6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin: maj 2017 – grudzień 2018 r. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: obszar wspólny LKP Lasy Olsztyńskie/OSOP Puszcza Napiwodzko-Ramucka/OSOP Dolina Pasłęki
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Termin: czerwiec 2017 – grudzień 2018 r. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: obszar wspólny LKP Lasy Olsztyńskie/OSOP Puszcza Napiwodzko-Ramucka/OSOP Dolina Pasłęki

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 5, pkt5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert:cena – 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia- znaczenie 30, samodzielna realizacja przez wykonawcę kluczowego elementy zamówienia(monitoringu stanowisk bociana – znaczenie 20.
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – znaczenie 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia-znaczenie 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 5, pkt6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin: maj 2017 – grudzień 2018 r. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: obszar Nadleśnictwa Leśny Dwór/OSOP Dolina Słupi
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Termin: czerwiec 2017 – grudzień 2018 r. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: obszar Nadleśnictwa Leśny Dwór/OSOP Dolina Słupi

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 6, pkt5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert:cena – 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia- znaczenie 30, samodzielna realizacja przez wykonawcę kluczowego elementy zamówienia(monitoringu stanowisk bociana – znaczenie 20.
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – znaczenie 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia-znaczenie 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 6, pkt6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin: maj 2017 – grudzień 2018 r. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: obszar wspólny LKP Puszcze Szczecińskie/OSOP Dolina Dolnej Odry / Ostoja Wkrzańska
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Termin: czerwiec 2017 – grudzień 2018 r. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: obszar wspólny LKP Puszcze Szczecińskie/OSOP Dolina Dolnej Odry / Ostoja Wkrzańska

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 7, pkt5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert:cena – 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia- znaczenie 30, samodzielna realizacja przez wykonawcę kluczowego elementy zamówienia(monitoringu stanowisk bociana – znaczenie 20.
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – znaczenie 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia-znaczenie 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 7, pkt6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin: maj 2017 – grudzień 2018 r. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: obszar wspólny LKP Bory Tucholskie/OSOP Bory Tucholskie
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Termin: czerwiec 2017 – grudzień 2018 r. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: obszar wspólny LKP Bory Tucholskie/OSOP Bory Tucholskie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 8, pkt5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert:cena – 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia- znaczenie 30, samodzielna realizacja przez wykonawcę kluczowego elementy zamówienia(monitoringu stanowisk bociana – znaczenie 20.
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – znaczenie 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia-znaczenie 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 8, pkt6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin: maj 2017 – grudzień 2018 r. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: obszar wspólny LKP Puszcza Notecka/OSOP Puszcza Notecka
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Termin: czerwiec 2017 – grudzień 2018 r. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: obszar wspólny LKP Puszcza Notecka/OSOP Puszcza Notecka

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 9, pkt5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert:cena – 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia- znaczenie 30, samodzielna realizacja przez wykonawcę kluczowego elementy zamówienia(monitoringu stanowisk bociana – znaczenie 20.
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – znaczenie 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia-znaczenie 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 9, pkt6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin: maj 2017 – grudzień 2018 r. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: obszar wspólny LKP Lasy Doliny Baryczy/OSOP Dolina Baryczy oraz obszar wspólny Lasy Rychtalskie/ OSOP Dolina Baryczy
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Termin: czerwiec 2017 – grudzień 2018 r. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: obszar wspólny LKP Lasy Doliny Baryczy/OSOP Dolina Baryczy oraz obszar wspólny Lasy Rychtalskie/ OSOP Dolina Baryczy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 10, pkt5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert:cena – 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia- znaczenie 30, samodzielna realizacja przez wykonawcę kluczowego elementy zamówienia(monitoringu stanowisk bociana – znaczenie 20.
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – znaczenie 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia-znaczenie 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 11, pkt5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert:cena – 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia- znaczenie 30, samodzielna realizacja przez wykonawcę kluczowego elementy zamówienia(monitoringu stanowisk bociana – znaczenie 20.
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – znaczenie 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia-znaczenie 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 12, pkt5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert:cena – 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia- znaczenie 30, samodzielna realizacja przez wykonawcę kluczowego elementy zamówienia(monitoringu stanowisk bociana – znaczenie 20.
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – znaczenie 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia-znaczenie 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 13, pkt5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert:cena – 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia- znaczenie 30, samodzielna realizacja przez wykonawcę kluczowego elementy zamówienia(monitoringu stanowisk bociana – znaczenie 20.
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – znaczenie 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia-znaczenie 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 14, pkt5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert:cena – 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia- znaczenie 30, samodzielna realizacja przez wykonawcę kluczowego elementy zamówienia(monitoringu stanowisk bociana – znaczenie 20.
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – znaczenie 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia-znaczenie 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 15, pkt5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert:cena – 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia- znaczenie 30, samodzielna realizacja przez wykonawcę kluczowego elementy zamówienia(monitoringu stanowisk bociana – znaczenie 20.
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – znaczenie 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia-znaczenie 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 16, pkt5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert:cena – 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia- znaczenie 30, samodzielna realizacja przez wykonawcę kluczowego elementy zamówienia(monitoringu stanowisk bociana – znaczenie 20.
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – znaczenie 50, doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia-znaczenie 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHY
Punkt: Część 3, pkt4)
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia:
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia:2018.12.31 00:00:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców(dotyczy również wspólników spółki cywilnej)oświadczenie, to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia (zał. Nr 3 SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 

Ogłoszenie nr 506577-N-2017 z dnia 2017-05-12 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny: Działania przyrodnicze na terenie Polski w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych o nr: POIS.02.04.00-00-0154/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2016 Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych: Monitoring stanowisk bociana czarnego, aktywne poszukiwania nowych gniazd, pomiary siedlisk, drzew lęgowych i biocenotycznych, aktualizacje i/lub opracowanie projektów stref ochronnych, montaż opasek zabezpieczających na drzewach, malowanie pni drzew repelentami.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych o nr: POIS.02.04.00-00-0154/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2016 Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny, krajowy numer identyfikacyjny 178400100, ul. ul. Akademicka  20 , 95063   Rogów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-46 874-90-31, e-mail sekretariat@lzd.sggw.pl, faks 0-46 874-90-08.
    Adres strony internetowej (URL): www.lzdrogow.sggw.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
    jednostka organizacyjna państwowej szkoły wyższej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.lzdrogow.sggw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.lzdrogow.sggw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Działania przyrodnicze na terenie Polski w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych o nr: POIS.02.04.00-00-0154/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2016 Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych: Monitoring stanowisk bociana czarnego, aktywne poszukiwania nowych gniazd, pomiary siedlisk, drzew lęgowych i biocenotycznych, aktualizacje i/lub opracowanie projektów stref ochronnych, montaż opasek zabezpieczających na drzewach, malowanie pni drzew repelentami.
Numer referencyjny: ZP B1/06/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 2

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający wprowadza zastrzeżenie, że w przypadku realizacji dwóch części zamówienia dopuszcza się ich wykonanie przez jeden i ten sam zespół Wykonawcy pod warunkiem, że odległość pomiędzy najbliższymi granicami obszarów Natura 2000 objętych zamówieniem jest nie większa niż 100 km.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługi na terenie wybranych 47 nadleśnictw na terenie całego kraju, 17 leśnych kompleksów promocyjnych, 21 OSOP Natura 2000 z zakresu: 1.monitoringu stanowisk bociana czarnego; 2. aktywnych poszukiwań nowych gniazd; 3. pomiarów siedlisk, drzew lęgowych i biocenotycznych; 4. aktualizacji i/lub opracowania projektów stref ochronnych; 5. montażu opasek zabezpieczających na drzewach; 6. malowania pni drzew repelentami. OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRAC: Ad. 1. Monitoring stanowisk bociana czarnego Monitoring ten dotyczy: 1. obszaru do 500 m od gniazda (strefa ochrony okresowej) i 2. obszaru do 2000 m od gniazda (najbliższe główne żerowisko). Ad. 1 – wg metodyki Czuchnowskiego i Profusa (2009) corocznie w sezonie należy przeprowadzić 2 kontrole/wizyty zajęcia każdego gniazda w celu: A. stwierdzenia faktu zajęcia gniazda, B. określenia sukcesu lęgowego lub strat. Ad. 2 – na etapie piskląt w gnieździe należy przeprowadzić obserwacje z 3 punktów położonych poza lasem w celu określenia głównego żerowiska i/lub kierunku, w którym latają ptaki dorosłe (tam gdzie jest to możliwe). Czas obserwacji na 1 punkcie powinien wynosić ok. 3 godzin. Podczas obydwu kontroli należy dokonać także oceny poziomu wód gruntowych za pomocą pomiarów w 2 studzienkach piezometrycznych (jeśli będą wykonane i jeśli będzie to możliwe): 1 studzienka – w drzewostanie lęgowym (do 100-150 m od gniazda), 2. Studzienka – w zlewni najbliższego żerowiska (do 2 km od gniazda). Obie wizyty obejmują dojazd, dotarcie w okolice gniazda, dokonanie obserwacji za pomocą sprzętu optycznego, ocenę stopnia zajęcia gniazda, prostego pomiaru poziomu wody w 2 studzienkach piezometryczych. Efektem monitoringu stanowisk jest ustalenie aktualnych lokalizacji gniazd, przyczyn strat, lokalizacji głównych żerowisk, zagrożeń dla siedliska i zaplanowanie działań ochronnych. Udokumentowaniem prac będzie wypełnienie cz. A i B Karty kontroli stanowiska wg wzoru w zał. 7 SIWZ. Ad. 2. Aktywne poszukiwania nowych gniazd i żerowisk (kontrole drzewostanów, kontrole z punktów Poszukiwania nowych gniazd polegają na przeprowadzeniu trzech dodatkowych kontroli terenowych na 1 stanowisko: jednej kontroli w okresie jesienno-zimowym (jednorazowe przeszukiwanie potencjalnych drzewostanów w celu wykrycia nowych gniazd); dwóch kontroli w okresie wiosenno-letnim (dwukrotne obserwacje z 3 punktów widokowych w celu lokalizacji tras przelotów ptaków dorosłych). Kontrola jesienno-zimowa obejmuje dojazd do lasu, przeszukiwania wytypowanych wcześniej wydzieleń; 2 kontrole wiosenno-letnie obejmują dojazd do samodzielnie wyznaczonych 3 punktów, obserwacje ptaków przez 3 godziny na 1 punkcie. Obserwacje z punktów należy prowadzić w okresie najwyższej aktywności ptaków. Udokumentowaniem prac będzie wypełnienie cz. A Karty kontroli stanowiska wg wzoru w zał. 7 SIWZ. Ad. 3. Pomiary siedlisk, drzew lęgowych i biocenotycznych Zadanie do wykonania przed lub po sezonie lęgowym. Pomiary siedlisk obejmują: a) jednokrotny pomiar poziomu wody gruntowej w 2 piezometrach (jak w zad. nr 1) oraz opis podstawowych parametrów hydrologicznych. Przy pracach kameralnych, wskazane korzystanie z opisów uwilgotnienia i typów gleb wg BdL (https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy). Udokumentowaniem pracy jest wypełnienie cz. B Karty kontroli stanowiska zał. 7 SIWZ. b) pomiar struktury lasu (za Sławski 2011) w buforze do 20m. Pomiar polega na jednokrotnym wypełnieniu tabeli z 1 punktu, tj. spod drzewa gniazdowego. Udokumentowaniem pracy jest wypełnienie cz. C Karty kontroli stanowiska zał. 7 SIWZ. c) pomiar i opis cech drzewa gniazdowego (dgnia), tj.: dane lokalizacyjne, gatunek, wiek (w przybliżeniu), pierśnica (należy zmierzyć), wysokość drzewa (należy zmierzyć), wysokość osadzenia korony, wysokość posadowienia gniazda, sposób posadowienia gniazda (BKP – boczne konary przy pniu, BKO – boczne konary oddalone od pnia, WRP – w rozwidleniu pnia), defoliacja dgnia (%), rodzaj zwarcia, pozycja socjalna (wg Krafta, objaśnienie zał. 9 SIWZ). Udokumentowaniem pracy jest wypełnienie cz. D Karty kontroli stanowiska zał. 7 SIWZ. d) pomiar i opis cech drzew-sąsiadów (dsas) w promieniu do 20m, tj.: dane lokalizacyjne, gatunek, wiek (w przybliżeniu z opisu taksacyjnego oraz porównawczo w terenie), pierśnica (należy zmierzyć w terenie), wysokość (szacunkowo z opisu taksacyjnego oraz porównawczo w terenie), odległość od dgnia, azymut od dgnia, rodzaj zwarcia, określenie pozycji socjalnej (wg Krafta objaśnienie zał. 9 SIWZ), kategoria biocenotyczności dsas (np.: suche, rozdwojone, rozpierak). Pomiary dotyczą tylko drzew stojących. Należy pomierzyć wszystkie drzewa o pierśnicy powyżej 7 cm w korze. Udokumentowaniem pracy jest wypełnienie cz. E Karty kontroli stanowiska zał. 7 SIWZ. e) Wyznaczenie 4 drzew biocenotycznych (dbioc – alternatywne drzewa gniazdowe b. czarnego o pierśnicy i pokroju zbliżonym do drzewa gniazdowego) na 1 czynne drzewo gniazdowe na powierzchni do 12,5 ha w okresie jesienno-zimowym, oznaczenie w terenie dwoma żółtymi kropkami o średnicy ok 5 cm po przeciwległych stronach pnia na wysokości pierśnicy, pomiar współrzędnych, a także ustalenie z miejscowym leśniczym ich położenia w terenie oraz sposobu ochrony przez kolejne 10 lat. Udokumentowaniem pracy jest wypełnienie cz. A Karty kontroli stanowiska zał. 7 SIWZ. Ad. 4. Aktualizacje i/lub opracowanie projektów stref ochronnych Aktualizacja i/lub opracowanie projektu/ów stref ochronnych, przeprowadzenie uzgodnień z nadleśnictwami, przeprowadzenie uzgodnień z lokalnymi regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska. Opis zasad wyznaczania stref znajduje się na: http://www.koo.org.pl/ochrona-strefowa-gniazd. Projekty stref ochronnych należy sporządzić dla stanowisk lęgowych przy których dotychczas stref nie powołano oraz w przypadkach, gdy istniejące strefy są nieaktualne. Udokumentowaniem prac będzie projekt stref ochronnych wg wzoru w zał. nr. 8 SIWZ. Ad. 5. Montaż opasek zabezpieczających na drzewach Zabezpieczenia lęgów bocianów przed drapieżnictwem kuny leśnej planuje się poprzez montaż opasek o standardowej wysokości 100 cm na pniach drzew gniazdowych na wysokości 3-5 metrów w okresie jesienno-zimowym. Montaż opasek należy stosować jedynie w przypadku drzew rosnących w zwarciu koron luźnym lub bez zwarcia. Zadanie obejmuje zakup 1-2 (zależnie od obwodu pnia drzewa na wysokości montażu) arkuszy aluminiowej blachy (100 cm x 2000 cm X 0,5 [mm]) w kolorze brązowym na opaski, dojazd sprzętu i ludzi do drzew gniazdowych, montaż opasek na drzewach. W uzasadnionych przypadkach można zastosować opaski niższe – na prostych pniach i równych pniach wystarczy opaska o wysokości 60 cm, lub wyższe – 120 cm – na lekko pochyłych lub nierównych pniach. Na bardziej pochyłych pniach lub pniach z guzami nie należy w ogóle stosować opasek. Prace należy udokumentować dokumentacją fotograficzną w postaci 2 zdjęć tylko w wersji elektronicznej wysłanej na adres: anderwaldd@gmail.com Ad. 6. Malowanie pni drzew repelentami Dojazd w ramach prowadzonego monitoringu stanowisk. Samodzielny zakup środków odstraszających. Celem malowania jest zabezpieczenie lęgów bociana czarnego przed drapieżnictwem kuny leśnej. Należy pomalować pnie drzew gniazdowych i 5 drzew sąsiadujących na wysokości pierśnicy środkami odstraszającymi kunę leśną (terpentyna). Zabieg ten należy wykonać raz podczas 1. wizyty ornitologów w ramach prowadzonego corocznie monitoringu przed podjęciem przez ptaki wysiadywania jaj oraz podczas 2. wizyty w chwili, gdy w gnieździe są już pisklęta na każdym etapie rozwoju. Prace należy udokumentować dokumentacją fotograficzną w postaci 2 zdjęć tylko w wersji elektronicznej wysłanej na adres: anderwaldd@gmail.com

II.5) Główny kod CPV: 90721700-4
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31 00:00:00

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Czas trwania zamówienia lub termin jego wykonania Zadania 1-2: styczeń – listopad 2019 r. Zadania 3-9: maj 2017 r. – grudzień 2018 r. Zadania 10-16: styczeń 2018 r. – grudzień 2019 r. 2.Inne informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia: 1. Monitoring stanowisk bociana czarnego: kwiecień – lipiec. 2. Aktywne poszukiwania nowych gniazd: – kontrole drzewostanów: październik – marzec, – kontrole z punktów: maj – czerwiec. 3. Pomiary siedlisk, drzew lęgowych i biocenotycznych: wrzesień – marzec. 4. Aktualizacje i/lub opracowanie projektów stref ochronnych: wrzesień – marzec. 5. Montaż opasek zabezpieczających na drzewach: wrzesień – marzec. 6. Malowanie pni drzew repelentami: maj-czerwiec.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zmawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zmawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: dysponują lub będą dysponować osobami, które skierują do realizacji zamówienia. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 2 osobowym zespołem osób posiadających wiedzę na temat monitoringu i inwentaryzacji gatunków ptaków strefowych i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac w obszarach Natura 2000, parkach narodowych lub nadleśnictwach. Osoby wchodzące w skład zespołu: – kierownik zespołu – doświadczenie w pracach terenowych jako samodzielny wykonawca monitoringu gatunków strefowych prowadzonego przez okres co najmniej 2 lat na terenie Polski, wykształcenie wyższe; – członek zespołu – doświadczenie w pracach terenowych polegających na wyszukiwaniu gniazd i ptaków gatunków strefowych oraz na pomiarach drzew i drzewostanów; wolontariat lub praca przez co najmniej 1 rok w projekcie związanym z monitoringiem przyrodniczym; minimum średnie wykształcenie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu tylko do oferty musi załączyć: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty musi załączyć: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, na wezwanie złożą wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ– Wykaz osób biorących udział w realizacji zadania i zakres ich zdolności technicznej i zawodowej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia Wykazu osób biorących udział w realizacji zadania i zakres ich zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w ust. 2, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków dot. zdolności technicznej lub zawodowej oceniane będzie łącznie. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie z art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej „ustawą”) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Warunek dotyczący udziału w postępowaniu odnośnie zdolności technicznej i zawodowej dotyczy wszystkich części zamówienia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust 5 pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu . Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: a) dane niezbędne do przygotowania umowy o udzielenie zamówienia. b) zgodę na wejścia w strefy ochronne bociana czarnego: – w przypadku zadania nr 3-9 (rozpoczęcie czynności 2017 r.) Wykonawca przed podpisaniem umowy okaże ważne zezwolenie dla kierownika i członka zespołu na wejścia w strefy bocianów czarnych na terenie, gdzie realizowane są działania przyrodnicze objęte zadaniem; UWAGA!!!!! WYJĄTKOWO – w przypadku zadania nr 1-2 i 10-16 (rozpoczęcie czynności 2018, 2019 r.) Wykonawca złoży przed podpisaniem umowy Oświadczenie o tym, że będzie dysponował ważnym zezwoleniem na wejścia w strefy ochronne (wypełni zał. Nr 5 do SIWZ). Wykonawca okaże ważne zezwolenie dla kierownika i członka zespołu na wejścia w strefy bocianów czarnych na terenie, gdzie realizowane są działania przyrodnicze objęte zadaniem na 1 miesiąc przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
samodzielna realizacja przez wykonawcę kluczowego elementu zamówienia (monitoringu stanowisk bociana20
doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia30
cena50

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowią załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności określonych we wzorze umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w minimalnym wymiarze deklarowanym przez Zamawiającego w § 1 ust. 3 umowy (termin określony w zależności od części przedmiotu zamówienia – zgodny z rozdziałem IV SIWZ), jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający. b) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi, co najmniej jedna z poniższych sytuacji: – konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa; – konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących. – pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat przyrodniczych i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany. c) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. d) Dopuszcza się zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy. e) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: – wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; – rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. f) W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ppkt. a-f nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-05-22 , godzina: 10.00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: